Raport Zrównoważonego
Rozwoju

Raport Zrównoważonego
Rozwoju

Nasze DNA: zrównoważone zarządzanie i gospodarka o obiegu zamkniętym

Zrównoważony Rozwój jest częścią naszego DNA, dlatego od ponad 30 lat ReFood aktywnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia marnowania żywności poprzez wytwarzanie z jej odpadów energii odnawialnej i nawozów organicznych we wszystkich społecznościach, w których działamy.

Doskonale rozumiemy, że nasza wizja nie zwalnia nas z odpowiedzialności za sprostanie poważnym wyzwaniom zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej. Z tego powodu podstawą naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest pięć kluczowych obszarów: zarządzanie, zdrowie i bezpieczeństwo, zrównoważone produkty i usługi, zmiany klimatyczne i woda.

Jednak dzięki tej wizji od lat jesteśmy jedynym podmiotem w branży, który zapewnia kompleksowe rozwiązania, a cały proces opiera się w 100% na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Od strategii do działania: Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Zrównoważony Rozwój jest częścią naszego DNA, dlatego od ponad 30 lat ReFood aktywnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia marnowania żywności poprzez wytwarzanie z jej odpadów energii odnawialnej i nawozów organicznych we wszystkich społecznościach, w których działamy.

Poprzez odbiór i przetwarzanie odpadów spożywczych, które inaczej trafiałyby na wysypisko śmieci, wytwarzamy BIO-nawóz, który wspiera ekologiczne uprawy i produkcję lepszej żywności w ramach zrównoważonego rolnictwa.

Poprzez odbiór odpadów spożywczych i przetwarzanie ich w alternatywne źródła energii (biogaz, biopaliwa, ciepło), ograniczamy wydobycie paliw kopalnych i dbamy o bezpieczeństwo biologiczne ludzi i środowiska.

Wierzymy w znaczenie edukacji i uczenia się przez całe życie dla napędzania innowacji. Oferujemy naszym pracownikom i dostawcom programy edukacyjne i szkoleniowe w celu poprawy ich umiejętności i wiedzy w obszarach takich jak zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami i zrównoważone rolnictwo.

W ReFood podejmujemy działania mające na celu zapewnienie, że nasze procesy produkcyjne i zarządzania odpadami są zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Działania te obejmują między innymi efektywne wykorzystanie wody na potrzeby naszej działalności oraz odzyskiwanie i oczyszczanie wody ściekowej.

Zobowiązujemy się do korzystania z odnawialnych i energooszczędnych źródeł energii w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego. Nasze procesy produkcyjne i zarządzania odpadami są również zaprojektowane tak, aby zminimalizować zużycie energii i zmaksymalizować efektywność energetyczną.

Zapewniamy sprawiedliwe i bezpieczne środowisko pracy, w którym przestrzegane są prawa człowieka. Ponadto nasza strategia zrównoważonego rozwoju ma na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez innowacje i tworzenie trwałych miejsc pracy.

Kładziemy nacisk na innowacyjność i ciągłe doskonalenie naszych działań i procesów związanych z gospodarką odpadami. Pracujemy nad rozwojem bardziej zrównoważonych i wydajnych metod gospodarowania odpadami.

Promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym, odzyskiwanie żywności i przekształcanie odpadów w cenne zasoby. Staramy się również współpracować z lokalnymi społecznościami w celu tworzenia zrównoważonych rozwiązań dla wyzwań środowiskowych i społecznych.

Zobowiązujemy się do zmniejszania naszego śladu węglowego i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych poprzez stosowanie praktyk przyjaznych dla środowiska.

Nasze procesy produkcyjne i zarządzania odpadami zostały zaprojektowane tak, aby ograniczać ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci oraz aby przekształcać odpady organiczne w zasoby, takie jak bionawozy dla zrównoważonego rolnictwa.

Nawiązujemy strategiczne partnerstwa z firmami i organizacjami, które podzielają nasze wartości i cele, a także wspólnie opracowujemy zrównoważone rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i wyzwań społecznych.

Realne efekty naszej działalności: wyniki

156 865
osób

jest zaopatrywanych w zieloną energię elektryczną, którą produkujemy (250 357 MWh).

24 837
hektarów

upraw nawożonych dzięki bionawozowi wytwarzanemu w naszych biogazowniach.

435 485
ton

CO2 nie trafiło do atmosfery dzięki naszej działalności

Jesteśmy zrównoważeni i transparentni

Prestiżowy Srebrny Medal EcoVadis to wyróżnienie, które potwierdza, że ReFood skutecznie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju w oparciu o 5 krytycznych punktów i osiąga bardzo dobre rezultaty w tym zakresie od wielu lat. Osiągnięcie to plasuje nas w grupie 25% najbardziej zrównoważonych firm na Świecie.

Zobowiązujemy się nadal spełniać najwyższe standardy w zakresie gospodarowania odpadami spożywczymi, efektywności energetycznej, uczciwych praktyk pracowniczych i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju: narzędzie, które pozwala nam zachować przejrzystość wobec naszych klientów i dostawców

Skontaktuj się z naszym Działem Zrównoważonego Rozwoju

Patryk Olszówka
Kierownik Regionalny ds. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju ReFood