WYDAWCA

Uprawnieni do reprezentowania: 

 

Tomasz Krasiński (Zarząd SARIA Polska Sp. z o.o.)

1. Treść oferty internetowej

Naszą ofertę internetową staramy się prowadzić w sposób stale aktualny i prawidłowy merytorycznie oraz kompletny. Jednak nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Dlatego nie udzielamy żadnej gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność ani jakość dostarczanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód o materialnych lub niematerialnych, powstałych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania podawanych informacji lub wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są wykluczone, chyba że błędy zostały popełnione umyślnie lub przez poważne niedbalstwo. 
Wszystkie oferty mają charakter swobodny i niewiążący. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, uzupełniania lub usuwania części stron lub całej oferty albo czasowego lub ostatecznego wstrzymania publikacji bez specjalnej zapowiedzi.  

2. Odnośniki do stron zewnętrznych i linki

Ta strona internetowa zawiera odnośniki prowadzące bezpośrednio lub pośrednio do obcych stron internetowych ("linki"). Te obce strony internetowe podlegają wyłącznie odpowiedzialności ich operatorów. Nie mamy żadnego wpływu na prawdziwość wszelkich treści. W chwili pierwszego wstawiania linku sprawdziliśmy odpowiednie zlinkowane strony pod względem ewentualnego naruszania prawa. W tym momencie nie było widoczne naruszanie prawa. Nie mamy żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę ani treść zlinkowanych stron. Wstawienie bezpośrednich lub pośrednich połączeń ze stronami nie oznacza, że kryjące się za odnośnikiem lub linkiem treści uważamy za własne. Nie możemy sobie pozwolić na stałą kontrolę bezpośrednio lub pośrednio połączonych stron bez konkretnych wskazań na naruszenie prawa. Jeśli do naszej wiadomości dojdzie fakt naruszenia prawa, to odnośne linki zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 

 

3. Prawo autorskie i prawo ochrony znaków towarowych

Wszystkie wymieniane w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki markowe i towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa ochrony znaków towarowych i prawu własności zarejestrowanych właścicieli.
Prawo autorskie do publikowanych i stworzonych przez nas samych obiektów przysługuje wyłącznie nam jako autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest bez naszej wyraźnej zgody niedozwolone.

4. Ochrona danych

Jeśli w obrębie oferty internetowej występuje możliwość wpisania danych osobowych lub komercyjnych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe itp.), to użytkownik przekazuje te dane na wyraźnie dobrowolnej zasadzie. Wyraźnie oświadczamy, że w żadnych okolicznościach nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

5. Skuteczność prawna

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej jest częścią naszej oferty internetowej. Jeśli poszczególne sformułowania lub fragmenty niniejszego tekstu nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, to nie ma to wpływu na pozostałe części niniejszego oświadczenia.